Giá đỡ và bảo vệ Camera Raspberry Pi và Jetson Nano

50.000 

Giá đỡ và bảo vệ Camera Raspberry Pi và Jetson Nano

50.000